Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 10.11.2020.

1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Vaasan Agilityseura ry

Yhdistyksen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Yhdistys on perustettu 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran virallinen kieli on suomi, mutta toimintaa voidaan järjestää myös muilla kielillä. Seuran toiminta-alueena on Vaasan kaupunki ympäristökuntineen.

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää koiraharrastusta ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Seura voi liittyä toimintansa tarkoitusperiä palvelevien kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen jäseneksi. Seuran jäsenkokous päättää edellä mainittuihin järjestöihin liittymisestä ja niistä eroamisesta.

Seuralla ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä eikä seuran tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen itselleen tai siihen osallisille, eikä sen toiminta ole pääasiallisesti taloudellista.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) Tarjoamalla jäsenilleen

 • kunto-ja terveysliikuntaa
 • kilpailutoimintaa
 • harjoitus- ja valmennustoimintaa
 • ohjaustoimintaa
 • liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, kaikille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
 • muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten ja koirien fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • koulutustoimintaa

2) Koulutustoimintaa tarjoamalla seura edistää koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

3) Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

4) Edistämällä koiraharrastusten avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta eri ryhmiä kohtaan.

5) Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja koiraharrastustilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Seuran toiminnan perusteena ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet, sekä koiraharrastusten eettiset toimintamallit.

4§ Seuran jäsenyys

Seuran jäsenyyttä anotaan kirjallisesti. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenkokouksessa äänioikeutettuja ovat 15 vuotta täyttäneet jäsenet. Alle 15-vuotiailla on kuitenkin osallistumis- ja puheoikeus kokouksissa.

Seuran johtokunnan ehdotuksesta voidaan sen kunnia- tai tuomarijäseneksi kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa ja jolle seura tahtoo osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan jäsenkokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätökseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kunnia- ja tuomarijäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat jäsenmaksuista. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen

yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannattajajäsenyys ei oikeuta seuran tarjoamiin etuihin, eikä vastaavasti velvoita mihinkään toimintaan.

Seuran järjestämään säännölliseen koulutukseen osallistuvilta edellytetään Vaasanseudun Agilityseura ry:n jäsenyyttä ja sitoutumista edustamaan seuraa virallisissa kilpailuissa sen toiminnan alle kuuluvissa lajeissa. Johtokunta voi kirjallisesta pyynnöstä myöntää koulutukseen osallistuvalle jäsenelle erityisluvan edustaa jotain muuta yhdistystä.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia

 • Suomen Kennelliiton (koirat) ja Suomen Olympiakomitean (ohjaajat ja heidän tukihenkilönsä) anti-doping säännöstöjä sekä antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia kilpailussa ja kilpailujen ulkopuolella
 • kunkin lajin kohdalla ko. lajin kansallisen lajiliiton sääntöjä, kurinpitosääntöjä, lajisääntöjä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä, ohjeita tai velvoitteita
 • edellä määriteltyjä taikka niihin rinnastettavia eettisiä periaatteita kilpailuissa ja niiden ulkopuolella
 • Suomen lakeja

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä

mainituissa antidopingsäännöstöissä.

5§ Jäsenmaksut

Jäseneltä peritään seuraan liittyessään liittymismaksu sekä vuosittain jäsenmaksu, joiden suuruudet vuosittain määrätään seuran syyskokouksessa. Jäsenmaksu on suoritettava tammikuun loppuun mennessä.

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä

varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on

velvollinen suorittamaan maksunsa kuluvan kauden loppuun asti.

7§ Jäsenen eronneeksi katsominen

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyterääntyneenjäsenmaksunsa maksamatta yhden kuukauden ajan jäsenmaksun eräpäivästä lukien.. Hän voi uudelleen anoa jäsenyyttä seuran johtokunnalta, jolloin hänen on maksettava jäsenmaksun lisäksi uudelleen liittymismaksu.

8§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa jäsenen,

 • jos hän toistuvasti rikkoo seuran sääntöjä tai ei muuten täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan,
 • hän toimii vastoin seuran tarkoitusta, toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita
 • jos hän muussa koiraan liittyvässä toiminnassaan seurassa tai sen ulkopuolella toimii lain, seuran tarkoitusperien tai Suomen Kennelliiton anti-doping- tai muiden sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9§ Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu

puheenjohtaja ja kuusi kolmeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittua jäsentä sekä kaksi yleistävarajäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puheenjohtaja, kaksi jäsentä sekä varajäsenet. Ensimmäisenä ja toisena vuotena määrätään erovuoroiset johtokunnan jäsenet arvan perusteella. Johtokuntaan voidaan valita 15 vuotta täyttänyt seuran jäsen.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta,

kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kaikille johtokunnan jäsenille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu viimeistään viikkoa ennen kokousta ja puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsenistä osallistuu kokoukseen joko paikan päällä tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Seuran johtokunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Kutsua seura kokouksiin
 2. Valmistella jäsenkokoukselle esitettävät asiat
 3. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 4. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 5. Päättää harjoituskausista ja maksuista.
 6. Nimetä tarvittavat jaostot, tiimit, työryhmät (tmv.) sekä niiden puheenjohtajat
 7. Nimetä edustajat niiden yhdistysten kokouksiin, joissa seura on jäsenenä sekä mahdollisten muiden tahojen kokouksiin, joihin seura on saanut kutsun
 8. Valvoa seuran sääntöjen noudattamista
 9. Vastata seuran taloudesta ja varojen hoidosta
 10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 11. Pitää jäsenluetteloa
 12. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 13. Tehdä seuran vuosikertomus, toimintakertomus ja tilinpäätös
 14. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään helmikuun 10. päivänä
 15. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 16. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja työntekijät sekä sopia heidän eduistaan
 17. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 18. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii: edustaa seuraa, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata seuran puolesta

10§ Tilivuosi

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä viimeistään helmikuun 15. päivä toiminnantarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle ennen helmikuun 28. päivää.

11§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi aina yhdessä.

12§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Kokousten paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään kaksi viikkoa

ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähetettävä jäsenrekisteriin merkittyihin jäsenten sähköpostiosoitteisiin.

Seuran kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumismahdollisuudesta on ilmoitettava jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

13§ Kevät- ja syyskokous

Kevätkokous

Seuran kevätkokous pidetään maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Avataan kokous
 • Valitaan kokouksen
 • puheenjohtaja,
 • sihteeri,
 • kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
 • kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään seuran vuosikertomus, tilinpäätös sekätoiminnantarkastajienantama lausunto.
 • Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.
 • Johtokunnan täydentäminen tarvittaessa
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Päätetään kokous

Syyskokous

Seuran syyskokous pidetään marraskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Avataan kokous
 • Valitaan kokouksen
 • puheenjohtaja,
 • sihteeri,
 • kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
 • kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 • Vahvistetaan liittymis-‚ jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
 • Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia
 • Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä

johtokunnalle kirjallinen esitys kevätkokouksen osalta viimeistään tammikuun loppuun ja syyskokouksen osalta viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

14§ Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran

jäsenkokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen

kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat

tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Mikäli seuran ylimääräisessä kokouksessa on asiana seuran puheenjohtajan valinta ja valituksi tulee johtokunnan jäsen, varajäsen nousee jäseneksi ja tilalle voidaan valita uusi varajäsen.

15§ Äänestys

Kaikki asiat, joista ei erikseen ole säädetty, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kokouksissa jokaisella seuran varsinaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, tuomarijäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos joku läsnä olevista vaatii, tulee äänestyksen tapahtua suljetuin lipuin.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavissa seuran kokouksissa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos se molemmissa kokouksissa on saanut kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen sääntöjen muuttamisesta.

17§ Seuran purkaminen

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavissa seuran kokouksissa. Päätös seuran purkamisesta tulee hyväksytyksi, jos se molemmissa kokouksissa on saanut kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

18§ Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava viimeisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin seuran tarkoitusta ajavalle yleishyödylliselle rekisteröidylle yhdistykselle, muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

19§ Muut säännöt ja ohjeistukset

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. Tarpeen vaatiessa voi seuran jäsenkokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi muita seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säännöksiä.

Scroll to Top